Preambul

PLUS este un partid politic menit să ofere servicii de reprezentare și de guvernare cetățenilor României, punându-se în acest scop în slujba acestora și a interesului public. Codul Etic are rolul să identifice şi să ghideze rezolvarea problemelor de natură morală care se pot ivi în activitatea politică a PLUS. Este destinat să exprime valorile, principiile şi normele de moralitate care stau la baza apartenenţei noastre politice, a relaţiilor cu colegii de partid, cu cetăţenii, susţinătorii şi alegătorii, cu alte grupări politice, organizaţii civice, cu colegii din aceeaşi familie politică europeană, cu instituţiile locale, naţionale, europene şi internaţionale. Codul Etic şi aplicarea sa nu exclud şi nu înlocuiesc drepturile şi obligaţiile care revin membrilor partidului conform Statutului PLUS.

Principii fundamentale

Pot să devină şi să rămână membri ai PLUS persoanele care au dovedit că respectă statul de drept, democrația și drepturile omului și se angajează să le respecte pe mai departe. În consecință, din PLUS nu pot să facă parte persoane care au comis infracțiuni dovedite, persoane condamnate definitiv, persoane care au incitat la încălcarea statului de drept, care au manifestat poziții politice extremiste sau au comis acte dovedite de discriminare împotriva femeilor și minorităților de orice fel (rasiale, etnice, religioase, sexuale etc.). Persoanele care au comis asemenea acte nu sunt acceptate ca membri ai partidului, iar dacă sunt deja membri, își pierd această calitate, în condițiile stabilite prin Statutul PLUS.

PLUS poate să facă alianțe și coaliții politice cu alte partide sau grupări care respectă statul de drept, pluralismul politic și sunt angajate în respectarea drepturilor omului. Alianțele cu partide și grupări extremiste (comuniste, fasciste, fundamentaliste) nu sunt permise.

Principiul respectului și responsabilității față de cetățeni

PLUS se angajează să respecte cetățenii indiferent de opțiunile lor politice, de gen, rasă, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală, clasă, avere, dizabilitate, educație. PLUS consideră că prima sa responsabilitate este cea față de cetățeni și se angajează să sprijine cetățenia activă, asociațiile și organizațiile neguvernamentale, să fie receptiv și flexibil în raport cu proiectele civice ale cetățenilor, asociațiilor și organizațiilor și să le promoveze pe agenda politică.

PLUS promovează existenţa unui comportament politic bazat pe respectarea demnității fiecărei persoane, într-un climat liber de orice manifestare şi formă de hărţuire, exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. Partidul aderă la valoarea toleranţei faţă de diferenţele între oameni, între opinii, credinţe şi preferinţe intelectuale. Nu sunt permise manifestări misogine, rasiste, şovine, xenofobe, homofobe şi nici hărţuirea sexuală sau de orice altă natură.

Credinţele religioase și alte categorii de credinţe non-religioase sunt o problemă privată a membrilor PLUS. Ele nu pot să fie nici interzise şi nici impuse altora, prin abuz de putere şi autoritate.

Partidul crede în puterea de a da putere oamenilor, nu în puterea asupra oamenilor, şi se obligă moral şi politic să reprezinte interesele alegătorilor.

Principiul onestității

a) Onestitatea politică

Membrii și organizațiile partidului se vor abține de la promisiuni false în campania electorală, în condiții de opoziție sau atunci când sunt la guvernare. Manipularea și demagogia sunt descurajate și vor fi sancționate, pentru că pot compromite încrederea cetățenilor în democrație. PLUS se angajează să descurajeze și să sancționeze comportamentele cinice față de cetățeni și tratarea acestora ca simple mijloace electorale pentru ascensiunea la putere. Ajustarea promisiunilor electorale ale PLUS sau renunțarea la ele, atunci când acesta se află la putere, nu pot fi înțelese decât în condiții de crize grave, internaționale sau interne, independente de acțiunile partidului.

b) Onestitatea intelectuală

Membrii PLUS se angajează să respecte onestitatea intelectuală. Ei se vor ocupa preponderent de domenii de guvernare în care au demonstrat competență prealabilă și vor solicita consiliere de specialitate în orice problemă de politică publică în care competența lor este insuficientă. Orice proiect politic va avea la bază o diagnoză de specialitate. PLUS respinge improvizația, amatorismul și demagogia. Fiecare contribuție sau sursă de inspirație va fi recunoscută. PLUS nu acceptă furtul intelectual.

Partidul respinge politizarea administrației publice și se angajează să respecte statutul funcționarilor publici, încurajând profesionalismul, integritatea și continuitatea acestora în slujba intereselor cetățenilor.

c) Prevenirea și combaterea corupției și abuzului de putere

Corupția viciază climatul politic, lezează încrederea în democrație, deturnează grav echitatea socială și subminează statul de drept. Cea mai gravă formă a acesteia este corupția practicată sau încurajată de guvernanți. Ea poate să ia forma capturării mafiote a instituțiilor și resurselor statului, fie direct, fie prin clientelism politic. Nicio persoană dovedită coruptă nu poate să devină sau să rămână membru al PLUS. Partidul descurajează și formele interne de corupție care pot leza valorile dreptății și meritului în interiorul său: favoritismul, nepotismul, folosirea rețelei de partid pentru propriile interese și afaceri, abuzul de putere politică pentru însușirea unor titluri, funcții, avantaje sociale sau materiale necuvenite. De asemenea, nu este îngăduită folosirea puterii politice pentru acte de persecutare, răzbunare și eliminare arbitrară a competitorilor.

Principiul responsabilității proporționale

Membrii PLUS sunt responsabili în mod individual de actele lor politice. Fiecare organizație a PLUS are responsabilitate colectivă pentru deciziile și acțiunile sale. Responsabilitatea este direct proporțională cu puterea pe care o are fiecare persoană și fiecare nivel ierarhic în cadrul partidului.

Principiul dreptății și al meritului

a) Competiția onestă, bazată pe merit

PLUS își selectează membrii și conducerea în mod transparent, în funcție de competențe demonstrate, de integritate și capacitate de a coagula publicul în jurul proiectelor politice ale partidului. La toate nivelurile sale de organizare, PLUS organizează competiții interne transparente.

Evaluarea meritului nu se face după promisiuni demagogice sau relații, ci după rezultatele anterioare ale persoanei care candidează ca membru pentru o funcție de decizie sau pentru un loc pe lista electorală, precum și după fezabilitatea proiectelor politice pe care le propune. În acest sens, Partidul își bazează evaluările pe următoarele criterii:

Competența anterior dovedită în domeniul în care dorește să se implice, la nivel politic, un candidat sau o candidată în exercitarea profesiei sau ocupației anterioare. PLUS descurajează amatorismul și se protejează de diletantism și impostură.

Dedicația faţă de idealurile, valorile și principiile PLUS.

Altruism realist: exercitarea obligației morale de a lucra în serviciul cetățenilor și intereselor electoratului său.

Buna reputație a candidatului sau candidatei în comunitatea pe care dorește să o reprezinte sau în mediul profesional din care provine.

Pragmatism electoral: capacitatea de a atrage simpatizanți și susținători.

Solidaritatea colegială și competiția loială cu ceilalți colegi sau, după caz, competitori din cadrul PLUS.

Capacitatea de a construi alianțe politice și civice.

Optimismul realist.

Fair-play-ul față de oponenții politici.

b) Egalitatea de șanse şi asigurarea diversităţii

Acționând politic într-o societate eterogenă, PLUS își propune să reflecte această diversitate atât în privința membrilor săi, cât și a intereselor politice specifice diverselor grupuri din societate.

Partidul se angajează să reprezinte, prin membrii şi conducerea sa, toate categoriile de cetățeni. În consecinţă, promovează acţiuni afirmative pentru paritate de gen, pentru persoane de diferite etnii, vârste, zone de provenienţă, stare materială, dizabilitate, pentru asigurarea egalităţii de şanse în reprezentarea politică. 

PLUS se angajează să acorde membrilor și candidaţilor săi un tratament corect şi egal şi să cultive diversitatea prin măsuri pozitive față de categoriile subreprezentate, fără încălcarea principiului meritului.

Tendința de monopolizare a partidului și conducerii sale la nivel național și local, precum și a intereselor politice după criterii de gen, etnie, religie, după starea materială sau statutul social va fi sancționată.

Principiul transparenței

Fiind o organizaţie construită pentru a reprezenta interesele cetăţenilor, PLUS asigură maximă transparenţă în privinţa procedurilor de selecţie şi decizie a proiectelor, programelor şi acţiunilor sale întreprinse în folos public. Membrii PLUS trebuie informați şi consultaţi sistematic în privinţa acțiunilor conducerii, cu privire la criteriile de evaluare a candidaturilor, la candidaturi și la rezultatele selecției. CV-urile membrilor din conducerea PLUS vor fi afişate pe pagina web a organizaţiei din care aceştia fac parte. Acelaşi tip de transparenţă este asigurat şi în contextul în care partidul este reprezentat în Parlament sau Guvern, în privinţa tuturor proiectelor şi politicilor.

Principiul confidențialității

Este de preferat ca, până la întrunirea unui consens sau luarea unei decizii, discuțiile din interiorul PLUS să rămână între cei care participă la acestea. Sunt exceptate situațiile în care există riscul încălcării, prin decizii, acţiuni sau alianţe, a respectului pentru principiile fundamentale: statul de drept, democrația și drepturile omului, precum şi a nucleului de idei şi valori al PLUS.

Principiul colegialității și solidarității

PLUS este o organizație politică și își propune să devină o comunitate de idei și valori politice. În acest sens, încurajează solidaritatea politică internă, dar și solidarizarea cu partide, grupări, asociații și mișcări aflate în compatibilitate de valori și programe. Partidul încurajează cooperarea și critica colegială și descurajează folosirea abuzivă a puterii în impunerea unor decizii luate fără respectarea democrației interne. Sunt exceptate de la aceasta situațiile de criză majoră, care solicită decizii în condiții de urgență, dacă acestea nu încalcă democrația sau statul de drept, nu restrâng drepturile omului şi nu aduc atingere demnităţii umane.

Principiul loialității responsabile

PLUS solicită membrilor săi loialitate și coerență politică, încurajând construirea carierelor politice bazate pe merit. Ne pronunțăm împotriva oportunismului și cameleonismului politic și a folosirii pozițiilor politice ca simplă sinecură de funcție și avantaje personale. În acest sens, este descurajat traseismul politic rezultat din oportunism, dar nu și renunțarea la un partid și trecerea la altul, dacă primul și-a înșelat membrii, încălcând principiile politice și etice fundamentale, iar PLUS reflectă mai bine convingerile, proiectele şi comportamentul politic al unei persoane.

Principiul respectului în campanie electorală

Partidul se angajează să respecte legislația electorală, să respingă orice formă de violență și agresivitate fizică sau verbală sau comportamente ofensatoare și să nu își incite susținătorii la comportamente agresive. Se angajează să respecte campaniile și susținătorii celorlalte partide. Membrilor Partidului le este interzis să facă presiuni și intimidări asupra alegătorilor. Aceștia se vor abține de la orice formă de mituire electorală. Vor evita campania negativă, producerea şi difuzarea de ştiri false, atacurile la persoană şi la viaţa privată a acesteia. Vor facilita accesul media la orice informație de interes public. Nu vor împiedica monitorizarea procesului electoral de către observatori interni și internaționali și de către reprezentanții altor partide. Vor recunoaște rezultatele alegerilor dacă acestea sunt corecte și se vor supune deciziei electoratului. 

Principiul compromisului rezonabil

PLUS recomandă membrilor și simpatizanților săi un comportament rezonabil, diplomatic, deschis unor alianțe viitoare cu partide și grupări politice neextremiste.

Principiul reacției calme în situații dramatice, critice sau tragice

Partidul slujește interesului public și atunci când intervin situații critice sau extreme (tulburări sociale majore, acte de agresiune de proporții semnificative, catastrofe). În aceste condiții, membrii PLUS trebuie să-și păstreze calmul și luciditatea, să inducă publicului moderaţie, responsabilitate şi solidaritate în reacție. Membrii PLUS sunt descurajaţi cu fermitate să inducă situații de panică și haos în asemenea situații. În astfel de situaţii, membrii PLUS trebuie să fie dispuşi la sacrificiu de sine.