I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizat în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, denumit în continuare Partidul.

Art. 2.

(1)     Denumirea integrală a Partidului este Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate.

(2)     Denumirea prescurtată a Partidului este PLUS.

Art. 3.

(1)     Semnul permanent al partidului este reprezentat de simbolul stilizat +plus, format din simbolul adunării si litera p, litera l, litera u și litera s, în care simbolul adunării este colorat in degrade, de la albastru Pantone 1158-C spre albastru Pantone 105-8 C, in diagonală și caracterele sunt colorate unitar, in degrade, de la albastru Pantone 1158-C spre albastru Pantone 105-8 C, in diagonală.

(2)     Semnul permanent în reprezentare color este redat în Anexa 1 a prezentului Statut.

(3)     Semnul secundar este redat în Anexa 2 a prezentului Statut.

(4)     Semnul pentru buletinul de vot este redat în Anexa 3 a prezentului Statut.

Art. 4.

(1) Sediul central al Partidului este în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 41, Corp A, et. 6, cam. 2, România.

(2) Sediul central poate fi modificat prin decizie a Biroului Naţional.

 

II. SCOP ȘI OBIECTIVE

 

Art. 5.SCOPUL PARTIDULUI

Scopul Partidului este participarea la viața publică și politică din România,  prin valorificarea experienței și competențelor profesionale ale membrilor săi în mediul politic și în interesul general al societății; prin promovarea de programe și politici în interesul general, cu respectarea diversității sociale, în mod democratic și tolerant, cu includerea și reprezentarea tuturor intereselor sociale; prin susținerea unor candidați pe bază de merit, competență și integritate pentru alegerile locale, naționale şi europene, care să contribuie la buna guvernare a societății, la promovarea libertății individuale și a solidarității sociale.

 

Art. 6.OBIECTIVELE PARTIDULUI

(1) Partidul urmărește doar obiective politice.

(2) Obiectivele Partidului sunt:

 1. Susținerea valorilor democratice și a pluralismului politic, prin promovarea libertății individuale și a solidarității sociale;
 2. Susținerea libertăților fundamentale ale omului, a toleranței și a egalității depline a tuturor în fața legii, respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii și statului de drept și a principiilor democrației constituționale;
 3. Susținerea reprezentării sociale echitabile a tuturor cetățenilor români, inclusiv prin promovarea unui dialog inclusiv și participativ cu diaspora;
 4. Consolidarea statului de drept și a democrației constituționale, printr-o așezare echilibrată a puterilor în stat;
 5. Sprijinirea și promovarea unui mediu social, administrativ și politic întemeiat pe integritate și responsabilitate în viața publică;
 6. Susținerea unei economii de piață funcționale și echitabile care să permită dezvoltarea unui mediu antreprenorial bazat pe inovație, și competiție, care să răspundă nevoii de solidaritate socială;
 7. Promovarea unor politici responsabile de utilizare eficientă și transparentă a bugetului public;
 8. Promovarea unei administrații publice profesioniste, eficiente, transparente, nepolitizate și aflate în slujba cetăţeanului;
 9. Promovarea unor servicii publice de educație, sănătate, acces la justiție, de calitate și accesibile tuturor cetățenilor;
 10. Promovarea de oportunități egale, de politici economice și sociale inclusive și protejarea celor aflați în dificultate sau în condiţii de vulnerabilitate socială;
 11. Promovarea unor politici și măsuri de protejare și valorificare durabilă a mediului;
 12. Promovarea unor politici echilibrate de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice și de acces cât mai larg la acestea;
 13. Promovarea culturii și patrimoniului României ca bunuri naționale materiale, istorice și identitare, încurajarea creaţiei şi inovaţiei culturale şi a accesului egal la actul cultural, precum şi a dialogului între culturi ca sursă de cunoaştere şi de respect reciproc;
 14. Susținerea și consolidarea statutului și rolului României de membru activ al Uniunii Europene, ca garanție de prosperitate și de ancorare la un sistem comun de valori democratice;
 15. Susținerea și consolidarea statutului și rolului României în NATO ca garanție a securității naționale.

 

III. MEMBRII

 

Art.7. CONDIȚII PENTRU A DEVENI MEMBRU AL PARTIDULUI

Orice cetățean român, precum și orice cetățean al Uniunii Europene cu domiciliul în România, poate deveni membru al Partidului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

 • Are drept de vot și dreptul de a se asocia în partide politice.
 • Aderă la și promovează scopul și obiectivele prevăzute de Statutul Partidului.
 • Are exercițiul deplin al drepturilor politice și cetățenești.
 • Nu este membru al unui alt partid politic.

 

Art.8. ADMITEREA MEMBRILOR ÎN PARTID

 • Admiterea unui nou membru în Partid se face în baza unei cereri de adeziune adresate în scris Biroului Filialei Locale în raza căruia solicitantul domiciliază.
 • În absența Filialei Locale, cererea se adresează Biroului Filialei Judeţene din judeţul în care solicitantul domiciliază.
 • În absența unei astfel de Filialei Judeţene, cererea se adresează Biroului Naţional.
 • Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot cere înscrierea în Filiala Diaspora.
 • Admiterea în Partid este hotărâtă, după caz, de către Biroul Filialei Locale, Biroul Filialei Județene sau Biroul Național, potrivit procedurii stabilite prin Regulamentul Intern.
 • Drepturile și obligațiile de membru al Partidului decurg de la data validării adeziunii ca membru al Partidului.
 • Un membru îşi desfăşoară activitatea într-o singură filială locală sau în filiala pentru Diaspora. Este posibil transferul în altă filială în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern.
 • Decizia de admitere sau de respingere a cererii de adeziune se ia de către organul căruia i-a fost adresată, se consemnează în procesul verbal de ședință a organului care a luat decizia și se comunică prin platforma internă de comunicare a Partidului, precum și în scris solicitantului, în termen de 48 de ore de la adoptare.
 • Decizia de admitere, respectiv de respingere a unei cereri de adeziune poate fi contestată de solicitant sau de orice membru al Partidului în termen de 15 zile de la adoptarea acesteia.
 • Deciziile luate de Biroul unei Filialei se contestă la Biroul Filialei superioare. Deciziile luate de Biroul Național se contestă la Consiliul Național.

 

Art. 9.CATALOGUL ELECTRONIC AL MEMBRILOR

Catalogul Electronic al Membrilor ("Catalogul") reprezintă instrumentul de gestiune și evidență a membrilor Partidului. Procedurile de lucru, drepturile șimodalitățile de acces și modalitățilede protecție a datelor personale se stabilesc prin Regulamentul Intern, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

 

Art.10.DREPTURILE MEMBRILOR

Membrii Partidului au următoarele drepturi:

 • Să primească toate informările despre activitatea Partidului și notificările statutare despre activitatea filialei din care fac parte.
 • Să-și exprime inițiativele politice și punctul de vedere și să voteze în adunările generale la nivelul filialei locale sau județene din care fac parte, precum și la nivel național, în dezbaterile interne ale partidului sau în organismele unde au fost aleși ca delegați.
 • Să inițieze o moțiune programatică, o moțiune simplă sau o moțiune de neîncredere la nivel local, județean sau național, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern.
 • Să candideze pentru a fi selectat delegat la convenția locală, județeană sau națională a Partidului.
 • Să fie ales în organele de conducere, control și arbitraj ale Partidului de la nivel local, județean sau național.
 • Să candideze la alegerile interne ale Partidului pentru desemnarea drept candidat pentru alegerile locale, naționale și europene.
 • Să voteze la referendumurile locale, județene sau naționale organizate de Partid.
 • Să propună și să susțină idei, proiecte, inițiative de politici publice conforme cu obiectivele Partidului.
 • Să se retragă din Partid.

                                                                                        

Art.11.OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

Membrii Partidului au următoarele obligații:

 • Să respecte și să acționeze potrivitStatutului și deciziilor adoptate de organele competente ale Partidului.
 • Să acționeze în conformitate cu Programul Politic Național al Partidului și cu programul politic judeţean și local al Filialei din care face parte.
 • Să plătească o cotizație lunară de membru, în condițiile Regulamentului Intern.
 • Să aibă un comportament civic și moral în societate, care să nu aducăprejudiciiimaginiiPartidului.
 • Să asigure confidenţialitatea informaţiilor cu care a luat contact în activitatea sa din cadrul sau în legătură cu Partidul.

 

Art. 12. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU

          1) Calitatea de membru al Partidului se pierde prin:

 1. demisie, adresată Biroului Filialei din care face parte, în condițiile Regulamentului Intern;
 2. excludere din partid, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut și detaliate în Regulamentul Intern;
 3. înscrierea în alt partid;

 

2) Un membru se poate autosuspenda din calitatea de membru, din funcţiile de conducere ori din funcţiile obţinute cu sprijinul politic al Partidului, în condiţiile stipulate de Regulamentul Intern. Pe perioada autosuspendării, acesta nu poate exercita drepturile ce decurgeau din calitatea sa de membru, din funcţiile de conducere sau din funcţiile obţinute cu sprijinul politic al Partidului. Acesta este obligat să respecte în continuare obligațiile prevăzute la articolul 11 al prezentului Statut.

 

Art. 13. SANCȚIUNI

 • Pentru neîndeplinirea obligațiilor de membru, sancțiunile aplicate unui membru sunt (în ordinea severităţii):
 1. avertismentul;
 2. retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea politică a Partidului;
 3. suspendarea din Partid;
 4. excluderea din Partid.
 • Sancţiunile pentru membrii fără funcţii de conducere/arbitraj/control sau fără funcţii sau demnităţi publice sunt dispuse de Biroul Filialei Locale sau de Biroul Naţional.
 • Sancţiunile pentru membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control la nivel local în Partid, ori funcţii publice alese sau numite la nivel local sunt dispuse de către Biroul Filialei Judeţene, cu avizul Biroului Filialei Locale de proveniența a membrului, sau de Biroul Naţional.
 • Sancţiunile pentru membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control la nivel judeţean în Partid ori funcţii publice alese sau numite la nivel judeţean sau al Municipiului Bucureşti sunt dispuse de către Biroul Național, cu avizul Biroului Filialei Județene de proveniență a membrului.
 • Sancţiunile pentru membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control la nivel naţional în Partid ori cu funcţii politice alese sau numite la nivel naţional sau european sunt dispuse de către Consiliul Național, cu avizul Biroului Național.
 • În vederea aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1), președintele Filialei al cărei Birou este competent să dispună sancțiunea, în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), respectiv Președintele Partidului, în situațiile prevăzute la alin. (2), (3), (4) și (5), va sesiza Comisia Județeană de Integritate și Arbitraj în situațiile prevăzute la alin (2), (3) și (4), respectiv Comisia Națională de Arbitraj  în situația prevăzută la alin. (5). Comisia sesizată desemnează un raportor dintre membrii săi, însărcinat cu colectarea de informații și administrarea probelor cu privire la fapta sesizată. Membrul vizat de sancțiune are dreptul să fie ascultat cu privire la fapta sesizată. Raportorul va înainta Biroului competent să dispună sancțiunea, sau, în cazul prevăzut la alin. (5), Consiliului Național, un raport incluzând informațiile relevante și propunerea sa de soluționare a cauzei. Biroul competent sau, în cazul prevăzut la alin. (5) Consiliul Național, va analiza informațiile strânse și probele administrate și va decide asupra sancțiunilor aplicate.
 • În situaţii excepţionale care implică acte de încălcare gravă a Statutului, Biroul Naţional poate decide suspendarea imediată din Partid a oricărui membru, până la finalizarea procedurii prevăzute la alin. (6).

 

Art. 14.  SUSPENDAREA DIN PARTID

 • Suspendarea de drept a unui membru intervine in urmatoarelesituatii:
  1. Neplata cotizației de membru pentru o perioadă de 6 luni consecutive atrage după sine suspendarea de drept din calitatea de membru, în condițiile Regulamentului Intern.
  2. începerea urmăririi penale pentru infracțiuni de corupție sau pentru infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum sunt acestea definite prin legislația în vigoare. În acest caz, suspendarea se constată de către Biroul Naţional în cazul membrilor prevăzuți la art. 13, alin. (4) și (5), sau de către Biroul Filialei Județene, la propunerea Biroului Filialei Locale, în cazul celorlalți membri.

2) Pe perioada suspendării, persoana în cauză nu poate exercita drepturile ce decurg din calitatea de membru sau din funcţiile de conducere în partid. Aceasta este obligată să respecte în continuare obligațiile prevăzute la articolul 11 al prezentului Statut.

3) În cazul începerii urmăririi penale împotriva unui membru al Partidului pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la alin. (3), poate fi dispusă suspendarea membrului urmărit penal, in conditiileprevăzute la art. 13(6).

4) Membrul de Partid împotriva căruia s-a dispus începerea urmăririi penale, este obligat să comunice acest lucru Biroului Filialei din care face parte în termen de 7 zile calendaristice de la data la care ia cunoștință de existența urmăririi penale.

6) În cazul infracțiunilor prevăzute la alin. (3), dacă membrul de Partid nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (4), suspendarea se va dispune obligatoriu, în condiţiile Regulamentului Intern.

7) Suspendarea din partid poate fi dispusă în mod excepţional în situațiile prevăzute la art. 13 alin (7).

 

Art. 15. EXCLUDEREA DIN PARTID

Excluderea de drept din Partid se constată de către Biroul Naţional sau de către Biroul Filialei Județene, la propunerea Biroului Filialei Locale, în următoarele cazuri:

 1. condamnarea penală definitivă a unui membru al Partidului;
 2. stabilirea față de un membru al Partidului, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de lucrător sau colaborator al Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 3. rămânerea definitivă a unei decizii de incompatibilitate sau de conflict de interese administrativ al unui membru al Partidului, conform legislației în vigoare;
 4. înscrierea unui membru al Partidului într-un alt partid sau formațiune politică;
 5. neplata cotizației de membru pentru mai mult de 9 luni consecutive;
 6. interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești ale unui membru al Partidului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

Art. 16. CONTESTAREA SANCȚIUNILOR

 • Sancţiunile pot fi contestate la organele de arbitraj menţionate în prezentul Statut, conform atribuţiilor fiecăruia dintre acestea, într-un termen de decădere de 10 zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
 • Comisia de Arbitraj de la nivel județean sau Comisia Națională de Arbitraj, după caz, se pronunță asupra contestațiilor, respectând dreptul la apărare al celor în cauză. Deciziile organelor de arbitraj sunt executorii la nivelul Partidului. După epuizarea căilor interne de contestare, contestatarii se pot adresa instanțelor naționale competente, în condițiilelegii.

IV. ORGANIZAREA LA NIVEL TERITORIAL

 

Art. 17. Partidul este organizat şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial.

Art. 18. 1) Structurile teritoriale ale Partidului sunt organizate la trei niveluri:

 1. nivel local: filiala locală, inclusiv filialele de sector ale Municipiului București;
 2. nivel județean/Municipiul București/Diaspora: filiala județeană, filiala Municipiului București și filiala Diaspora;
 3. nivel național.

2) Filialele funcționează după principiile coordonării, dialogului și subordonării între nivelurile local, județean și respectiv național, cu respectarea autonomiei în cadrul competențelor statutare și regulamentare.

3) Orice referire în prezentul Statut la „filială locală” se înțelege ca incluzând filialele de sector ale Municipiului București.

4) Orice referire în prezentul Statut la „nivel local” se înțelege ca incluzând nivelul sectoarelor Municipiului București.

5) Orice referire în prezentul Statut la „filială județeană” se înțelege ca incluzând Filiala Municipiului București și filiala Diaspora.

6) Orice referire în prezentul Statut la „Convenție Județeană” se înțelege ca incluzând Convenția Municipiului București și Convenția Diaspora.

7) Orice referire în prezentul Statut la „nivel județean” se înțelege ca incluzând nivelul Municipiului București și nivelul Diasporei.

 

Art. 19. Filialele locale se constituie pe teritoriul unei comune, al unui oraş, al unui municipiu, al unui sector al Municipiului Bucureşti sau al unei unități teritoriale din străinătate.

 

Art. 20.

 • O filială locală funcționează cu cel puțin 10 membri.
 • Pentru constituirea unei filiale locale, membrii pot solicita înființarea acesteia printr-o cerere adresată Biroului Filialei Județene sau, dacă acesta nu există, Biroului Național. 
 • În termen de 60 de zile de la constituirea unei filiale locale, Biroul Filialei Judeţene sau, dacă acesta nu există, Biroul Naţional, convoacă şi organizează Adunarea Generală a Filialei Locale în vederea alegerii componenţei organelor de conducere ale acesteia.

 

Art. 21. Organele de conducere ale filialei locale sunt:

 1. Adunarea Generală a Filialei Locale – Convenția Locală;
 2. Biroul Filialei Locale;
 3. Preşedintele Filialei Locale.

 

Art. 22. 1) Convenţia Locală reprezintă forul de decizie al filialei locale. Aceasta se întrunește cel puțin o dată la fiecare 4 ani și este constituită din totalitatea membrilor acesteia sau din reprezentanţi desemnaţi ai membrilor dacă numărul acestora este mai mare de 300. Procedura şi regulile de desemnare a reprezentanţilor la Convenţia Locală se stabilesc prin Regulamentul Intern.

2) Biroul Filialei Locale este ales prin vot secret de Convenţia Locală. Acesta este însărcinat cu conducerea executivă a Filialei Locale. Numărul maxim al membrilor Biroului Filialei Locale este:

 1. 5, pentru localitățile de până la 10 000 de locuitori;
 2. 7, pentru localitățile între 10 000 și 25 000 de locuitori;
 3. 10, pentru localitățile între 25 000 și 50 000 de locuitori;
 4. 12, pentru localitățile între 50 000 și 100 000 de locuitori;
 5. 15, pentru localitățile de peste 100 000 de locuitori.

3) Biroul Filialei Locale are în componență un Secretar General și un Trezorier al Filialei Locale, precum și vicepreședinți cu portofolii specifice desemnaţi dintre membrii Biroului Filialei Locale, în acord cu Regulamentul Intern.

4) Președintele Filialei Locale este ales prin vot secret de Convenția Locală pentru un mandat de cel mult 4 ani și este însărcinat cu conducerea și reprezentarea filialei în plan local.        

5) Atribuțiile, precum și modul concret în care se organizează, se desfășoară și este condusă activitatea organizațiilor locale sunt prevăzute în Regulamentul Intern.

6) În condițiile Regulamentului Intern se pot încheia contracte de performanță între Biroul  Filialei Locale și Biroul Filialei Județene cu privire la: dezvoltarea organizației locale, atragerea de noi membri, ancorarea ei în comunitate, rezultatele la alegerile locale, naţionale sau europene la care organizația locală se angajează.

 

Art. 23. 1) Filiala Judeţeană se constituie din totalitatea Filialelor Locale de pe raza judeţului respectiv, a Municipiului Bucureşti sau a Diasporei.

2) În termen de cel mult 6 luni de la constituirea primei Filiale Locale în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti sau în Diaspora, Biroul Naţional organizează Adunarea Constitutivă a Filialei Judeţene respective.

3) Numărul delegaţilor fiecărei Filiale Locale la Adunarea Constitutivă a Filialei Judeţene este stabilit de Biroul Naţional în baza unor criterii stabilite prin Regulamentul Intern.

4) Adunarea Constitutivă a Filialei Judeţene stabileşte componenţa organelor de conducere, arbitraj şi control ale Filialei Judeţene.

 

Art. 24. Structurile de conducere, arbitraj şi control ale Filialei Judeţene sunt:

 1. Adunarea Generală a membrilor la nivel județean – Convenția Județeană;
 2. Biroul Filialei Județene;
 3. Președintele Filialei Județene;
 4. Comisia Județeană de Arbitraj;
 5. Comisia Județeană de Cenzori.

 

Art. 25. 1) Convenția Județeană  reprezintă forul de decizie al organizației la nivel județean. Aceasta se întrunește cel puțin o dată la fiecare 4 ani și este constituită din totalitatea membrilor Partidului de la nivel județean, sau din reprezentanţi desemnaţi ai membrilor dacă numărul acestora este mai mare de 500. Procedura şi regulile de desemnare a reprezentanţilor la Convenţia Județeană se stabileşte prin Regulamentul Intern.

2) Biroul Filialei Județene este ales prin vot secret de Convenția Județeană . Acesta este însărcinat cu conducerea executivă a Filialei Județene. Numărul maxim de membri ai Biroului Filialei Județene este 15. Biroul Filialei Județene are în componență un Secretar General și un Trezorier al Filialei Județene, precum și un număr de maxim 5 vicepreședinți desemnaţi dintre membrii Biroului Filialei Locale, în acord cu Regulamentul Intern.

 3) Președintele Filialei Județene este ales prin vot secret de Convenția Județeană pentru un mandat de maxim 4 ani și este însărcinat cu conducerea și reprezentarea filialei în plan județean și față de structurile naționale.

4) Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj este formată din maxim 7 membri aleși prin vot secret de Convenția Județeană, pentru un mandat de maxim 4 ani. Comisia are rolul de a soluționa, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare, diferendele între membrii Partidului de la nivel județean, între Filialele Locale din judeţ, între organele de conducere ale Filialelor Locale, între organele de conducere locale şi organele de conducere sau control ale Filialei Judeţene, precum şi între membrii Partidului şi structurile de conducere sau control ale Filialei Judeţene sau Filialelor Locale. Hotărârile Comisiei Judeţene de Integritate şi Arbitraj pot fi contestate la Comisia Naţională de Integritate şi Arbitraj. Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj va căuta să găsească cu prioritate soluții amiabile la diferendele care i se aduc în vedere.

5) Comisia Județeană de Integritate şi Arbitraj este organizată și funcționează conform Regulamentului de Integritate şi Arbitraj aprobat de Comisia Națională de Integritate şi Arbitraj.

6) Comisia Județeană de Cenzori este formată din maxim 7 membri aleși prin vot secret de Convenția Județeană, pentru un mandat de maxim 4 ani. Aceasta are rolul de a verifica activitatea financiară a Filialei Judeţene şi gestionarea patrimoniului acesteia.

7) Atribuțiile, precum și modul în care se organizează, se desfășoară și este condusă activitatea organizațiilor județene sunt prevăzute în Regulamentul Intern.

8) În condițiile Regulamentului Intern se pot încheia contracte de performanță între Biroul Filialei Județene și Biroul Național cu privire la dezvoltarea Filialei Județene, atragerea de noi membri, ancorarea ei în comunitate, rezultatele la alegerile locale, naționale sau europene la care organizația județeană se angajează.

 

Art. 26. Structurile de conducere, arbitraj şi control la nivel naţional sunt:

 1. Convenția Națională – Adunarea generală a membrilor Partidului;
 2. Consiliul Național;
 3. Președintele Partidului;
 4. Biroul Național;
 5. Comisia Națională de Arbitraj;
 6. Comisia Națională de Cenzori;
 7. Comisia Națională de Politici și Programe;
 8. Secretariatul General.

 

Art. 27.

1) Convenția Națională  reprezintă forul suprem de decizie al Partidului. Aceasta se întrunește în sesiune ordinară cel puțin o dată la 4 ani.

2)  Prima Convenție Națională a Partidului se va întruni într-un termen cât mai scurt după înregistrarea acestuia în Registrul Partidelor Politice, data exactă urmând a fi stabilită de către Consiliul Național.

 

Art. 28.

Consiliul Național stabilește normele de reprezentare a membrilor Partidului în cadrul Convenției Naționale, precum și procedura de desemnarea a reprezentanților în cadrul Convenției Naționale, în condițiile prevăzute de Regulamentul Intern.

 

Art. 29.

1) Din Convenția Națională fac parte de drept: Președintele Partidului, membrii Consiliului Național, membrii Biroului Național și, în măsura în care aceștia există, membrii Comisiei Naționale de Integritate şi Arbitraj, membrii Comisiei Naţionale de Cenzori și membrii Partidului aleși membri ai Parlamentului României sau ai Parlamentului European; de asemenea, în condițiile Regulamentului Intern, participă de drept, în măsura în care aceștia există, președinții Consiliilor Județene, delegați aleși dintre și de către consilierii județeni în proporție de 1/3 din numărul lor total, delegați aleși dintre și de către primari în proporție de 1/3 din numărul lor total, precum și delegați aleși dintre și de către consilierii locali în proporție de 1/5 din numărul lor total. Mandatele membrilor Convenției Naționale nu sunt transmisibile și nu pot fi delegate altor persoane.

2) În cadrul primei Convenții Naționale, desemnarea delegaților se va realiza potrivit unei proceduri speciale stabilite de către Biroul Național.

 

Art. 30. 1) Convenția Națională se convoacă prin decizie a Biroului Național.

           2) Convenția Națională poate fi convocată în mod extraordinar la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot ai Partidului provenind din cel puțin 1/4 dintre Filialele Județene, sau la solicitarea a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Național.

           3) Convenția Națională este legal întrunită în prezența a cel puțin 50%+1 din numărul de delegați desemnați.

           4) Hotărârile Convenției Naționale se iau cu majoritate simplă a delegaților prezenți.

 

Art. 31.

Convenția Națională are următoarele competențe:

 1. dezbate și adoptă proiectele de modificări ale Statutului propuse de Consiliul Național, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern;
 2. dezbate moțiunile simple, programatice și de neîncredere de la nivel național depuse și înregistrate în mod corespunzător la Biroul Național;
 3. alege prin vot secret Președintele Partidului, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern;
 4. decide prin vot secret cu privire la moțiunea de neîncredere la adresa Președintelui Partidului, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern;
 5. decide prin vot secret asupra moțiunilor programatice de la nivel național;
 6. alege Consiliul Național pe bază de vot secret proporțional de listă și moțiune programatică pentru o perioadă de maxim 4 ani, în condițiile stabilite de Regulamentul Intern;
 7. dezbate și decide prin vot secret cu privire la moțiunea de neîncredere la adresa Consiliului Național, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern;
 8. evaluează performanțele membrilor Partidului aleși membri ai Parlamentului României sau ai Parlamentului European, pe baza criteriilor stabilite prin Regulamentul Intern;
 9. alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Arbitraj;
 10. alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Cenzori;
 11. ratifică, în baza deciziei Consiliului Național, reorganizarea Partidului prin fuziune, prin absorbţie sau prin contopire cu alte partide politice, ori prin divizare totală sau parţială;
 12. aprobă încetarea activităţii Partidului prin autodizolvarea acestuia.

 

b) Consiliul Național

Art. 32. 1) Consiliul Național este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al Partidului în perioada dintre Convențiile Naționale. În acest sens, Consiliul Național poate adopta orice hotărâre de competența Convenției Naționale, cu excepția adoptării de noi moțiuni programatice și a modificării Statutului. 

2)Consiliul Național este compus din 101 membri: Președintele Partidului și 100 de membri aleși prin vot proporțional de listă pe bază de moțiune programatică. Președintele Partidului prezintă moțiunea programatică pe baza căreia a câștigat alegerile interne.

3)   Între data primei Convenții Naționale și până după formarea filialelor județene în toate județele din România, a filialei Municipiului București și a filialei Diaspora, Consiliul Național va fi compus din 51 de membri: Președintele Partidului și 50 de  membri aleși prin vot proporțional de listă pe bază de moțiune programatică.

(4)  Președinții filialelor județene, al filialei Municipiului București și al filialei Diaspora, precum și președinții Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, Comisiei Naționale de Cenzori și Comisiei Naționale de Politici și Programe vor deveni de drept membri ai Consiliului Național imediat după alegerea acestora potrivit dispozițiilor prezentului Statut și ale Regulamentului Intern.

(5)  Dispozițiile alin. 3) și alin. 4) se aplică cu caracter tranzitoriu, până la organizarea primei Convenții Naționale ulterioare constituirii tuturor filialelor județene, a filialei Municipiului București și a filialei Diaspora .

 

Art. 33. 1) Consiliului Național se întrunește în reuniune ordinară o dată la 6 luni și în mod excepțional ori de câte ori este cazul.

2) Convocarea Consiliului Național se face de către Președintele Partidului, la cererea a 2/3 dintre membrii săi sau la cererea Biroului  Național.

3) Consiliul Național este legal întrunit în prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi. În cazul în care după prima convocare acest cvorum nu este atins, Consiliul Național este reconvocat în termen de 10 zile iar reuniunea sa este validă indiferent de numărul membrilor prezenți.

4) Consiliul Național adoptă decizii cu majoritate simplă.

 

Art. 34. Consiliul Național are următoarele competențe:

 1. adoptă măsurile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor Convenției Naționale;
 2. alege prin vot secret Biroul Național, la propunerea Președintelui Partidului, cu votul a 50%+1 din numărul total de membri ai Consiliului Național;
 3. dezbate și adoptă Programul Politic al Partidului în condițiile prevăzute în Regulamentul Intern. Programul Politic al Partidului este redactat cu sprijinul Comisiei Naționale de Politici și Programe pe baza moțiunii programatice care a obținut cel mai mare număr de voturi în cadrul Convenției Naționale;
 4. dezbate și aprobă moțiunile simple și politicile sectoriale naționale ale Partidului, redactate și/sau avizate de Comisia Națională de Politici și Programe;
 5. dezbate și aprobă rapoartele anuale de activitate ale Biroului Național și ale membrilor Partidului aleși membri ai Parlamentului României sau ai Parlamentului European, în condițiile Regulamentului Intern al Partidului;
 6. adoptă prin vot Regulamentul Intern al Partidului, la propunerea Biroului Național;
 7. propune Convenției Naționale modificări ale Statutului Partidului; în situații excepționale în care regulile Statutului sunt inoperabile, invalide sau creează blocaje în funcționarea Partidului, Consiliul Național poate amenda Statutul, urmând să supună amendamentele respective spre ratificare în cadrul următoarei Convenții Naționale;
 8. alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Politici și Programe;
 9. dezbate moțiunea de neîncredere față de Președintele Partidului și de Biroul Național și dă un aviz consultativ;
 10. decide prin vot secret propunerea Biroului Național privind organizarea unui referendum intern pe o temă de interes politic național, conform prevederilor Regulamentului Intern;
 11. stabilește criteriile și regulile privind desemnarea candidaților la alegerile parlamentare naționale, europene și pentru președintele României, pe baza prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentului Intern.
 12. validează candidații la alegerile parlamentare, europene şi pentru Preşedintele României, pe baza prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentul Intern;
 13. adoptă politica de alianțe a Partidului, la propunerea Biroului Național;
 14. aprobă propunerea de prim-ministru și de miniștri în cazul participării la guvernare, la propunerea Biroului Național;
 15. aprobă dizolvarea unei Filiale Locale sau Județene, la propunerea Biroului Național, pe baza unui raport care să evidențieze încălcări grave ale Statutului, în acord cu Regulamentul Intern;
 16. aprobă cererea motivată a Biroului Național de suspendare a unui președinte și/sau a unui Birou de Filială Locală sau Județeană, pe baza unui raport care evidențiază fie încălcări grave ale Statutului, fie nerealizarea flagrantă a contractului de performanță politică, în condițiile Regulamentului Intern;
 17. adoptă sancțiuni, în acord cu prezentul Statut și cu Regulamentul Intern. Persoanele sancționate pot contesta sancțiunile la Comisia Națională de Integritate şi Arbitraj, în termen de 10 de zile de la comunicarea deciziei de sancționare, în acord cu prevederile Regulamentului Intern;
 18. aprobă rapoartele prezentate de Comisia Națională de Cenzori;
 19. aprobă raportul anual al Biroului Național.

 

Art. 35. 1) Preşedintele Partidului este ales prin vot secret de Convenția Națională, pentru un mandat de 4 ani.

2) Preşedintele este membru de drept al Biroului Naţional.

3) Preşedintele transmite Consiliului Național, imediat după alegere, o listă conținând propunerea sa pentru membrii potențiali ai Biroului Național. Această listă trebuie să conțină cu cel puțin o treime mai multe persoane decât numărul de membri ai Biroului Național.

 

 

Art. 36. Președintelui Partidului are următoarele competențe:

 1. conduce ședințele Consiliului Național;
 2. conduce ședințele Biroului Național;
 3. emite dispoziții pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Biroului Național;
 4. prezintă rapoarte Consiliului Național și Convenției Naționale privind situația politică generală, rezultatele implementării Programului Politic și ale guvernării (dacă este cazul) și privind dezvoltarea Partidului;
 5. reprezintă Partidul pe plan național, european și internațional în relațiile cu autoritățile publice sau cu terții, și poartă negocieri cu alte partide, în baza mandatului Biroului Național;
 6. face propunerea de Secretar General al Partidului pe care o înaintează spre validare Biroului Național.

 

Art. 37. Președintele Partidului, împreună cu Biroul Național, pot fi demiși înainte de finalul mandatului lor, în urma unui vot pozitiv al Convenției Naționale cu privire la o moțiune de neîncredere, în acord cu articolul 49(3) al prezentului Statut și cu prevederile Regulamentului Intern.

 

Art. 38. 1) Biroul Naţional este organul executiv al Partidului.

2) Biroul Naţional este compus din maxim 17 membri, aleși în acord cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern.

3) Membrii Biroului Național sunt aleși de Consiliul Național, conform prezentului Statut. Mandatul membrilor Biroului Naţional este de 4 ani.

4) Şedinţele Biroului Naţional sunt convocate de Preşedintele Partidului sau, prin delegare, de către Secretarul General, sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor acestuia.

5) Modalitățile de funcționare și organizare ale Biroului  Național sunt detaliate în Regulamentul Intern.

 

Art. 39. Componența Biroului Național este următoarea:

 1. Președintele Partidului;
 2. 5 Vicepreședinți, aleși în baza celui mai mare număr de voturi acordate de Consiliul Național; fiecare Vicepreședinte are câte un portofoliu de responsabilități, la propunerea Președintelui;
 3. Secretarul General;
 4. Trezorierul, însărcinat cu gestiunea financiară a Partidului;
 5. maxim 9 membri care pot primi în sarcină responsabilități specifice, la propunerea Președintelui.

 

Art. 40. 1) Competențele Biroului Național sunt următoarele:

 1. coordonează activitatea organizațiilor locale și județene cu privire la acțiuni și politici cu impact național;
 2. convoacă Convenția Națională și Consiliul Național conform prezentului Statut și pregătește documentele care trebuie aprobate de Consiliul Național și Convenția Națională;
 3. numește, dintre membrii săi, Secretarul General al Partidului, la propunerea Președintelui, prin votul a 2/3 dintre membri;
 4. înregistrează și publică pe platforma internă de comunicare orice proiect de moțiune programatică de nivel național;
 5. propune Consiliului Național proiecte de moțiuni simple înaintate sau avizate de Comisia Națională de Politici și Programe;
 6. coordonează campaniile electorale la nivel național;
 7. se ocupă, prin Secretarul General, de gestiunea resurselor umane ale Partidului în condițiile Regulamentului Intern;
 8. organizează votul privind o potențială moțiune de neîncredere față de Președintele Partidului și de Biroul Național, precum și votul privind un referendum intern național;
 9. validează lista candidaților Partidului pentru alegerile județene și desemnează candidații Partidului la alegerile parlamentare, europene și pentru Preşedintele României, în acord cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern;
 10. propune politica de alianțe a Partidului;
 11. poate decide constituirea de consilii consultative în diverse arii de activitate, cu respectarea competenţelor organelor prevăzute în prezentul Statut;
 12. face propunerile de prim-ministru și de miniștri;
 13. poate propune Consiliului Național sancționarea sau dizolvarea unei organizații locale sau județene, pe baza unui raport care să evidențieze încălcări grave ale Statutului sau ale unor decizii ale organelor de conducere ale Partidului;
 14. poate propune Consiliului Național suspendarea unui președinte de filială județeană sau locală sau a unui Birou de filială locală sau județeană, pe baza unui raport care să evidențieze fie încălcări grave ale Statutului, fie nerealizarea flagrantă a contractului de performanță politică;
 15. adoptă sau avizează sancțiuni pentru membri, în acord cu prezentul Statut și cu Regulamentul Intern;
 16. poate propune Consiliului Național organizarea unui referendum intern pe o temă de interes politic național, conform prevederilor Regulamentului Intern. Stabilește întrebarea care va fi pusă în cadrul referendumului intern național;
 17. poate decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent al Partidului;
 18. poate decide modificarea sediului central al Partidului.

    2) Membrii Biroului Național pot participa la orice întâlniri ale birourilor filialelor locale și județene, fără a avea drept de vot.

3) Dacă nu este prevăzut altfel, deciziile Biroului Național se adoptă cu majoritate simplă. În caz de egalitate de voturi Preşedintele Partidului decide.

 

Art. 41. 1) Comisia Națională de Politici și Programe este organul Partidului însărcinat cu elaborarea de politici publice.

2) Comisia Națională de Politici și Programe este compusă din maxim 15 membri aleși de Consiliul Național pentru un mandat de cel mult 4 ani. Comisia desemnează prin vot secret un președinte dintre membrii săi.

3) Competențele Comisiei Naționale de Programe și Politici:

 1. realizează proiectul de Program Politic al Partidului, pe baza moțiunii programatice câștigătoare în alegeri;
 2. lucrează pe grupuri de lucru pe domenii de activitate, în coordonare cu membrii Biroului Național responsabili de domeniul respectiv;
 3. realizează proiecte de politici sectoriale ale partidului;
 4. redactează sau avizează moțiunile simple;
 5. cooperează cu mediul academic, non-guvernamental, cu institute de analiză politică și de politici publice și alte organizații similare pentru îmbunătățirea calității profesionale a documentelor pregătite;
 6. atrage experți independenți în activitatea de fundamentare și elaborare a politicilor partidului.

 

Art. 42. 1) Comisia Națională de Arbitraj este organul de jurisdicţie internă al Partidului, constituit la nivel naţional, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice.

          2) Comisia Națională de Arbitraj este constituită din maxim 11 membri şi este aleasă prin vot secret de Convenția Națională pentru un mandat de cel mult 4 ani.

          3) Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei  Naționale de Arbitraj sunt stabilite prin Regulamentul Intern și prin Regulamentul de Arbitraj ale Partidului.

 

Art. 43. Comisia Națională de Arbitraj are următoarele atribuţii:

 1. soluţionează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare, diferendele între Filiale Judeţene, între Filiale Judeţene şi organele naţionale de conducere sau între membri şi organele naţionale de conducere;
 2. soluţionează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare, contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de Birourile Filialelor Județene, de Biroul Naţional sau de Consiliul Național;
 3. desemnează raportori dintre membrii săi, în acord cu dispozițiile art. 14(6);
 4. adoptă Regulamentul deArbitraj al Partidului;
 5. îndeplinește orice alte atribuţii conferite prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern în sarcina sa.

 

Art. 44. 1) Comisia Naţională de Cenzori este constituită din maxim 7 membri aleși de Convenția Națională prin vot secret pentru un mandat de cel mult 4 ani.

2) Comisia Naţională de Cenzori exercită activitatea de control financiar preventiv şi audit a Partidului şi asupra gestionării patrimoniului acestuia și realizează rapoarte de audit anuale pe care le prezintă Consiliului Național.

3) Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Cenzori sunt stabilite prin Regulamentul Intern.

 

Art. 45.       1) Secretariatul General coordonează activitatea organizatorică, de comunicare internă, gestionează activitatea de resurse umane, pregătește lucrările organelor de conducere de la nivel național, gestionează activitatea financiară și de strângere de fonduri, administrează patrimoniul Partidului împreună cu Trezorierul și îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern.

           2) Secretariatul General este condus de un Secretar General pe durata exercitării mandatului Președintelui Partidului care l-a propus.

           3) Secretarul General asigură gestionarea curentă a activităților Partidului, inclusiv a personalului angajat și a resurselor financiare, împreună cu Trezorierul Partidului.

           4) Secretarul General asigură implementarea și gestionarea platformei interne de comunicare a Partidului.

 

 

Art. 46. Membrii organelor de conducere, arbitraj şi control din cadrul structurilor locale, judeţene sau naţionale îşi pierd mandatul în următoarele situații:

 1. în cazul pierderii calităţii de membru al Partidului;
 2. în cazul imposibilității îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
 3. prin revocare de către organul care i-a numit sau ales;
 4. prin moțiune de neîncredere, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern.

 

Art. 47. 1) Convocarea organelor de conducere, control și arbitraj de la nivel local, județean sau național se face prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare, în acord cu Regulamentul Intern.

2) Dacă nu este prevăzut altfel, deciziile în cadrul organelor de conducere, control și arbitraj de la nivel local, județean sau național se iau cu majoritate simplă.

3) Votul asupra compoziției organelor de conducere, control și arbitraj, asupra sancțiunilor, asupra cererilor de admitere în Partid sau asupra oricăror altor decizii luate în Partid prevăzute de Legea nr. 14/2003 a partidelor politice este secret.

4) Se constituie la nivelul Partidului Platforma internă de comunicare ca instrument de consultare și informare online al membrilor la nivel local, județean și național. Implementarea și gestionarea platformei interne de comunicare sunt realizate de către Secretariatul General.

5) Partidul promovează și susține participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la conducere și la decizie în interiorul Partidului și adoptă măsuri necesare pentru a asigura respectarea principiului egalității de șanse și al nediscriminării.

 

Art. 48. Documentele principale ale partidului sunt următoarele:

 • Moțiunea simplă este un document ce conține o propunere de acțiune sau o propunere de politică publică locală, județeană, națională. Condițiile pentru depunerea unei moțiuni simple:
 1. la nivel local: este inițiată de orice membru de Partid cu drept de vot și susținută de minim 5% dintre membri Filialei Locale;
 2. la nivel județean: este inițiată de orice membru de Partid și susținută de minim 5% dintre membrii Filialei Județene, provenind din cel puțin 3 Filiale Locale;
 3. la nivel național: este inițiată de orice membru de Partid cu drept de vot și susținută de minim 5% dintre membrii de Partid la nivel național, provenind din cel puțin 10% dintre Filialele Județene.
 • Moțiunea programatică de alegeri este un document programatic pe baza căruia se aleg Președintele Filialei Locale, Județene și Președintele Partidului, precum și Consiliul Național. Aceasta stă la baza programelor de acțiune politică la nivel local, județean și național. Condițiile pentru depunerea unei moțiuni programatice sunt următoarele:
 1. la nivel local: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de minim 10% dintre membrii cu drept de vot ai Filialei Locale;
 2. la nivel județean: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de minim 10% dintre membrii cu drept de vot ai Filialei Județene, provenind din cel puțin 10% dintre Filialele Locale;
 3. la nivel național: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de minim 10% dintre membrii cu drept de vot ai Partidului, provenind din cel puțin 10% dintre Filialele Județene.
 • Moțiunea de neîncredere este un document prin care pot fi demiși Președintele și Biroul Filialei Locale, Președintele și Biroul Filialei Județene, Președintele Partidului și Biroul Național, precum și Consiliul Național. Condițiile pentru depunerea unei moțiuni de neîncredere sunt următoarele:
 1. la nivel local: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai Filialei Locale;
 2. la nivel județean: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai Filialei Județene, provenind din cel puțin 1/4 dintre Filialele Locale;
 3. la nivel național: este inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai Partidului, provenind din cel puțin 1/4 dintre Filialele Județene;

4) Moțiunea de neîncredere nu poate fi depusă în anul în care au loc alegeri la nivelul structurii căreia aceasta i se adresează.

 

 V. DESEMNAREA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERI

Art. 49. 1) Orice membru al Partidului își poate prezenta candidatura în interiorul Partidului pentru alegerile locale, județene, parlamentare, prezidențiale sau europene.

2) Candidații de la nivel local sunt desemnați de Biroul Filialei Locale în urma consultării tuturor membrilor de la nivelul Filialei Locale prin intermediul platformei interne de comunicare, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. Candidații desemnați de Biroul Filialei Locale sunt validați de Biroul Filialei Județene, potrivit Regulamentului Intern.

3) Candidații de la nivel județean sunt desemnați de Biroul Filialei Județene în urma consultării tuturor membrilor de la nivelul Filialei Județene prin intermediul platformei interne de comunicare, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. Candidații desemnați de Biroul Filialei Județene sunt validați de Biroul Național, potrivit Regulamentului Intern.

4) Biroul Filialei Locale respectiv Biroul Filialei Județene organizează alegerile interne pentru desemnarea candidaților la nivel local și județean, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. În cazul în care într-o circumscripţie nu există Filială Locală, respectiv Judeţeană, atribuţiile din prezentul articol sunt preluate de Biroul Filialei Județene, respectiv de Biroul  Național.

5) Candidații pentru alegerile parlamentare sunt desemnați de către Biroul Național în urma propunerilor primite din partea Filialelor Județene. Filialele Județene întocmesc listele de candidați în urma consultării tuturor membrilor de la nivelul Filialei Județene prin intermediul platformei interne de comunicare, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. Lista candidaților la alegerile parlamentare este validată de către Consiliul Național.

6) Candidații pentru alegerile europene sunt desemnați de către Biroul Național în urma propunerilor primite din partea Filialelor Județene (în cazul în care aceste sunt constituite) și în urma consultării tuturor membrilor Partidului prin intermediul platformei interne de comunicare, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. Lista candidaților la alegerile europene este validată de către Consiliul Național, în cazul în care acesta este constituit. În cazul în care Consiliul Național nu este constituit, lista candidaților desemnați de către Biroul Național va fi considerată validată.

7) Candidatul pentru funcția de Președinte al României este desemnat de către Biroul Național în urma votului consultativ al tuturor membrilor Partidului prin intermediul platformei interne de comunicare, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. Candidatul Partidului pentru funcția de Președinte al României este validat de către Consiliul Național.

8) Condițiile și criteriile pentru candidaturi, termenele de depunere ale candidaturilor și procedurile detaliate de organizare a candidaturii, desemnării și validării sunt detaliate în Regulamentul Intern al Partidului.

VI. COLABORĂRI, ASOCIERI, AFILIERI, FUZIUNI

 

Art. 50. 1) Partidul poate iniția și stabili diferite forme de colaborare, asociere, afiliere și fuziune pe plan intern, european și internațional cu mișcări politice, partide politice și cu structuri ale societății civile atâta timp cât acestea sunt în acord cu Statutul Partidului și cu legislația națională și europeană în vigoare.

2) Colaborările sau asocierile de interes local cu structuri ale societății civile, profesionale, economice, culturale etc., se pot realiza la propunerea Biroului Filialei Locale numai după obținerea aprobării Biroului Filialei Județene.

3) Colaborările sau asocierile de interes județean cu structuri ale societății civile, profesionale, economice, culturale etc., se pot realiza la propunerea Biroului  Filialei Județene numai după obținerea aprobării Biroului Național.

4) Colaborările sau asocierile de interes național sau european cu structuri ale societății civile, profesionale, economice, culturale etc., se pot realiza de către Biroul Național.

5) Partidul poate intra în alianțe electorale cu alte partide sau mișcări politice sau se poate afilia unor structuri politice europene sau internaționale. Aceste alianțe sau afilieri sunt inițiate și conduse de către Biroul Național și sunt aprobate de către Consiliul Național.

6) Fuziunile cu alte mișcări și partide politice se propun de către Biroul Național Consiliului Național, care decide cu o majoritate de 2/3 dintre membri, și sunt ratificate cu ocazia primei întruniri a Convenției Naționale.

 

VII. INCOMPATIBILITĂȚI ȘI LIMITĂRI DE MANDATE

 

Art. 51. 1) Funcția de Președinte al Filialei Locale este incompatibilă cu cea de consilier local, primar, consilier județean, membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European, membru al Biroului Filialei Județene și al Biroului Național.

2) Funcția de membru al Biroului Filialei Locale este incompatibilă cu funcția de membru al Biroului Filialei Județene sau Biroul Național.

3) Funcția de membru al Biroului Filialei Județene este incompatibilă cu funcția de membru în Biroul Național.

4) Funcția de Președinte al Filialei Județene este incompatibilă cu cea de consilier local, primar, consilier județean, președinte de Consiliu Județean, membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European și membru al Biroului Național.        

5) Mandatul de președinte al Partidului este incompatibil cu cel de consilier local, primar, consilier județean și președinte de Consiliu Județean.

6) O persoană poate ocupa funcția de Președinte al Partidului sau de Președinte al unei Filiale Locale sau Județene pentru maxim 2 mandate complete consecutive sau 3 mandate complete neconsecutive.

7) Un membru nu poate deţine simultan o funcție de conducere și o funcţie de control sau de arbitraj în Partid, la orice nivel. De asemenea, un membru nu poate deține simultan o funcție de arbitraj și una de control, la orice nivel.

 

VIII. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANȚARE

 

Art. 52. 1) Partidul poate deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile ce sunt necesare realizării activităţii sale politice.

2) Sursele de finanţare ale Partidului sunt:

 1. cotizaţii ale membrilor;
 2. donații, legate și alte liberalități;
 3. venituri din activităţi proprii desfășurate în condițiile legii;
 4. subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii;
 5. împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice;
 6. alte surse, potrivit legii.

3) Membrii Partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este stabilit de Consiliul Național, la propunerea Biroului Național. Biroul Naţional poate reduce cuantumul acesteia sau, în cazuri specifice, poate decide compensarea acesteia cu activități în cadrul partidului, pentru anumite categorii socio-profesionale cu venituri reduse sau la cererea unor membri.

4) Procedurile privind plata cotizației și conexarea acesteia cu dreptul de vot se stabilesc prin Regulamentul Intern.

5) Filialele Locale şi Judeţene au activitate financiară proprie şi își organizează contabilitate proprie. La nivelul filialelor locale și județene se pot angaja cheltuieli numai în limita bugetului aprobat. Cheltuielile ce depășesc valoarea de 5.000 de lei se pot angaja de către filiale prin decizie ale Președintelui filialei, contrasemnată de Secretarul General și Trezorierul filialei și numai cu avizul Trezorierului partidului.

 

IX. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

 

Art. 53. Partidul îşi poate înceta activitatea prin:

 1. dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau de Tribunalul Bucureşti.
 2. reorganizare sau autodizolvare, aprobată potrivit procedurilor prevăzute în prezentul Statut.

 

X.DISPOZIȚII TRANZITORII ŞI FINALE

 

Art. 54. Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii nr. 14/2003 a partidelor politice cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 55. Cu titlu de dispoziţie tranzitorie, întrunirea Convenției Naționale a Partidului va fi convocatăpână la sfârșitul anului 2019.

 

Art. 56. Cu titlu de dispoziție tranzitorie, până la data primei întruniri a Convenției Naționale a Partidului, vor putea fi adoptate schimbări la prezentul Statut prin acordul Biroului Naţional, a cărui componență interimară a fost stabilită prin Actul Constitutiv depus cu ocazia înregistrării Partidului.